Copyright © 2017 MOBILE HOTEL/ SVENSKA SEMESTERHEM AB

Allmänna villkor för boende hos Svenska Semesterhem AB

Dessa villkor gäller mellan Svenska Semesterhem AB som driver Mobiel Hotel Grums och kunden somhar bokat för sig själv eller för en grupp.

1. Bokning av boende: För att boka/ingå i ett avtal med Svenska Semesterhem AB gällande MobileHotel i Grums avseende boende skall kunden, som är ansvarig för bokningen, vara minst 25 årgammal.

I grundpriset ingår endast boende. Sänglinne, handdukar och städning kan beställas extra, ominget annat är angett i bekräftelsen.

Sker bokning för en grupp ska en kontaktperson utses. Kontaktpersonen ansvarar förgruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. Namn,personnummer, mobilnummer till samtliga gäster skall meddelas Svenska Semesterhem AB,skriftligen senast vid ankomst. Detta skickas till info@mobilehotel.se Svenska Semesterhem AB informerar om rumsnummer tidigast vid ankomst. Svenska Semesterhem AB förbehåller sigrätten att byta hotellrum till annat likvärdigt rum, eller uppgradera till bättre rumsstandard.

2. Bokningsbekräftelse: Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall kunden/kontaktpersonenkontrollera denna, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden/kontaktpersonen som ansvararför att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.
Bokningsbekräftelse skickas via e-post.
I händelse av fel skall Svenska Semesterhem AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet avbekräftelsen. I annat fall så anses det att bokningen är accepterad på villkoren ibokningsbekräftelsen.

3. Betalning: Har man bokat en längre period så är det första månaden som ska vara betalad. Sedangör kunden/kontaktpersonen resterande betalning i förskott innan varje månad. Om det äröverenskommet att fakturera löpande i efterhand till ordinarie pris gäller 10 dagarsbetalningsfrist. Betalning sker alltid på bg: 5648-2060.

4. Avbokning: Avbokning skall ske skriftligen till Svenska Semesterhems bokningsavdelning.Uppge alltid namn, kontraktsnummer och bokad ankomstdag. Har kunden/kontaktpersonenkommit överens om ett fast pris för en längre period så är den överenskommelsen bindande. Förlöpande bokningar till ordinarie pris så gå det att avboka boendet 7 dagar i förväg.

5. Andra hand: Kund har ej rätt att hyra ut rummet i andra hand, om det inte är skriftligenöverenskommet med Svenska Semesterhem AB.

6. Ankomst: Kund får disponera rummet från kl 15 på ankomstdagen till kl 12 på avresedagen.

7. Reklamation: Klagomål på hotellrummet skall framföras till receptionen, via telefon, tel nr 070-9394738 eller mail så snart som möjligt, dock senast kl 12:00 dagen efter ankomst. Om intehotellrummet som tillhandahållits är i avtalat skick och Svenska Semesterhem inte kan åtgärdadetta inom rimlig tid, eller erbjuda likvärdigt boende mot ett annat har Kund rätt att säga uppavtalet.

8. Ansvar för egendom/vållande av skada: Svenska Semesterhem AB ansvarar Ej förkvarglömda/borttappade/stulna saker. Skada som vållas kunden genom försummelse frånSvenska Semesterhems sida, skall ersättas. Kunden skall i sådana fall anmäla detta omgående tillreceptionen. Kunden är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden själv, eller någon i desssällskap, genom försummelse, vållat skadan.

9. Övriga skyldigheter: Kunden/gästerna skall vårda hotellrummet väl och följa följandeordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende hos Svenska SemesterhemAB.
• a) Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemotandra gäster.
• b) Kunden ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelserskadan har orsakats av att kunden eller gästerna i sällskapet eller någon annan, som beredstillträde på grund av kunden till boendet, har varit vårdslös.
• c) Kunden skall hålla rent efter sig, och ej skräpa ner i kök eller övriga gemensamma utrymmen.Om det är överenskommet att kunden ska städa själv i sina rum så måste detta skötas, enligt vårastädrutiner som finns uppsatta, Rummen måste hållas i gott skick. Är detta inte skött kansaneringsavgifter tillkomma.
• d) Det är mycket viktigt att kunden sover med lakan. Om kunden sover utan lakan, tillkommeravgift för nytt täcke, kudde och bäddmadrass.
• e) Kunden/gästerna i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på parkeringen. Ejheller får boende installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller idirekt anslutning till boendet.
• f) Boende får ej utnyttja gemensamma utrymmen för övernattning.
• g) Det råder totalt rökförbud samt totalt husdjursförbudEventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med enavgift från 5 000 SEK.

10. Nycklar: Samtliga nycklar till bokat hotellrum skall vid utcheckning återlämnas i lådan föråterlämning vid receptionen. För borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras 500 kr.

11. Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Svenska SemesterhemAB i och med att boendet tas i anspråk. Avtalet är bindande och godkänt av kunden om ej svarinkommer inom 7 dagar från bokningsbekräftelsen.Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:• Bokningsvillkoren ej uppfylls.• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i hotellet/hotellrummet/området.• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hotellet/hotellrummet/området• Hotellrummet används till ej avsett ändamål.• Svenska Semesterhem förbehåller sig rätten att avhysa kund som beter sig illa eller hotfullt.• Om någon olovligen bor i rum, villavagn eller har olovligen en husvagn uppställd debiterasden som nyttjar sådant rum/villavagn eller husvagn 10000 kr per natt.Om avtalsbrott inträffar och kund inte rättar sig efter anvisning från Svenska Semesterhem AB måstekunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från boendet och äger ej rätt att återfå någon del avdet inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

12. Tvister: Tvister som hänskjuts till avgörande vid allmän domstol ska avgöras vid Kalmar tingsrättsom första instans.

13. Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta somforce majeure kan Svenska Semesterhem upphäva avtalet, varvid gästen snarast skallunderrättas.

KONTAKTA OSS PÅ 010-1650000. iNfo@MobilEhoTEl.sE‍‍‍

Bokningsvillkor

Huvudkontor/Faktureringsadress
Svenska Semesterhem AB
Wismarsvägen 1. 393 56 Kalmar
Telefon: 010-165 00 00. E-post: info@mobilehotel.se

KONCEPTET

KONTAKT

VÅRA REFERENSANLÄGGNINGAR

MODULER TILL SALU

GÖTEBORG

OSKARSHAMN